Trainingen

TACT Advocaten biedt diverse soorten cursussen en trainingen aan op het gebied van Tuchtrecht, Aansprakelijkheid en Compliance. Dat kan een training zijn over een specifiek onderwerp waar u als beroepsbeoefenaar of als kantoor tegen aan loopt, of een meer algemeen of actueel onderwerp ter verdieping van uw kennis op een bepaald (rechts)gebied.

Voor al onze cursussen en trainingen krijgt u opleidingspunten van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) of de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Wij verstrekken presentielijsten en op naam gestelde deelnamebewijzen.

Hieronder treft u een greep uit ons aanbod aan cursussen en trainingen aan. In beginsel vinden deze plaats in de vorm van een fysieke bijeenkomst bij u of bij ons op kantoor, maar wij bieden deze ook online aan. Neem contact met ons op voor meer informatie en prijzen.

Basistraining Wwft voor het notariaat
2 of 3 uur
2 of 3 opleidingspunten

Doelgroep
Alle (kandidaat-)notarissen, notarisklerken en andere medewerkers van het notariskantoor die betrokken zijn bij de notarispraktijk.

Niveau
Basis

Doelstelling
Door de positie van de notaris binnen het financiële stelsel wordt van hem veel verwacht bij de invulling van zijn poortwachtersrol in het kader van de Wwft. Tijdens deze cursus zullen wij bespreken wat iedere notaris en een ieder die werkzaam is op een notariskantoor en betrokken is bij de notarispraktijk moet weten over Wwft om zijn/haar plichten in voldoende mate en tijdig te kunnen herkennen. De cursus heeft een interactief karakter, waardoor alle deelnemers actief bezig zijn met de leerstof. Mede daardoor is ruimte voor het bespreken van eigen ervaringen en dilemma’s; zeker in de training van 3 uur.

Het is de bedoeling dat iedereen op uw notariskantoor na afloop van de cursus op de hoogte is van het doel van de Wwft, het normenkader, de verplichtingen uit de Wwft: niet alleen risicomanagement, cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties, maar ook de inrichting van het toezicht en handhaving op het notariaat en de actuele (tucht)rechtspraak komen aan bod.

Gedragsregels voor de advocatuur
2 of 3 uur
2 of 3 opleidingspunten

Doelgroep
Advocaten en ondersteunende medewerkers

Niveau
Basis

Doelstelling
In deze cursus worden de huidige gedragsregels besproken, aan de hand van recente tuchtuitspraken en praktijksituaties. Ook komt de functie van de gedragsregels in het toetsingskader van de tuchtrechter komt aan bod. Na afloop van de cursus weet u aan welke regels u moet voldoen én weet u wat u wel en niet hoeft te accepteren van de advocaat van de wederpartij van uw client. Bij een cursus van 3 uur is meer gelegenheid voor interactieve behandeling van de stof en voor het bespreken van individuele gedragsrechtelijke dilemma’s.

Wat te doen bij twijfel over wils(on)bekwaamheid van de cliënt?
2 uur
2 opleidingspunten

Doelgroep
(kandidaat-)notarissen en advocaten

Niveau
Enige praktijkervaring

Doelstelling
In deze cursus wordt, aan de hand van tuchtrechtelijke en civielrechtelijke jurisprudentie, besproken wanneer en hoe een (kandidaat-)notaris en advocaat moet onderzoeken of de cliënt voldoende in staat is instructies te geven tot het verrichten van rechtshandelingen. Ook komt aan de orde hoe een (kandidaat-)notaris en advocaat zich kan verweren als er achteraf een claim of een klacht komt van de cliënt of – wat vaker het geval is – derden, zoals de familieleden van de cliënt. In de cursus is ruimte voor het bespreken van eigen ervaringen en dilemma’s van de deelnemers.  

Beroepsaansprakelijkheid voor advocaten
3 uur
3 opleidingspunten

Doelgroep
Advocaten en advocaat-stagiaires

Niveau
Basis

Doelstelling
De cursus is breed opgezet. Aan de orde komen: wanneer is er sprake van aansprakelijkheid? Wat gaat er zoal fout? Wat te doen bij een – dreigende – aansprakelijkheid/ claim/klacht? Wat is de rol van de verzekeraar? Aansprakelijkheid, causaliteit en schadevergoeding. De relatie tussen tuchtrechtspraak en aansprakelijkheid. Na afloop van de cursus zijn advocaten beter op de hoogte hoe zij een claim kunnen voorkomen en hoe te handelen bij een claim.

Intervisie
4 of 8 uur per jaar, in bijeenkomsten van 2 of 3 uur.
2 of 4 opleidingspunten

Doelgroep
Advocaten

Niveau
Vanaf advocaat-medewerkers

Doelstelling
In het kader van de Kwaliteitstoetsen (ex art. 26 Advocatenwet) zijn alle advocaten (met stageverklaring) sinds 1 maart 2020 verplicht jaarlijks een aantal uur te besteden aan Intervisie, Peer review of Gestructureerd Intercollegiaal Overleg. Bij Intervisie bespreekt een groep van tenminste 3 en maximaal 10 advocaten met hulp van intervisietechnieken en in vertrouwelijkheid eigen dilemma’s. Dit gebeurt onder leiding van een daartoe opgeleide en door de Nederlandse Orde ‘aangewezen’ Begeleider. In 2020 zijn advocaten verplicht 4 uur aan intervisie te besteden; in 2021 en verder is dat 8 uur per jaar. De helft van deze uren leveren opleidingspunten op. TACT Advocaten kan de begeleiding van intervisiegroepen verzorgen en regelt ook de deelnemingsbewijzen. Intervisies kunnen bij u op kantoor of op ons kantoor plaatsvinden.

Wat elke advocaat / (kandidaat-)notaris van het verschoningsrecht en de geheimhoudingsplicht moet weten
2 uur
2 opleidingspunten

Doelgroep
Advocaten en/of (kandidaat-)notarissen

Niveau
Enige praktijkervaring

Doelstelling
In deze cursus wordt de advocatuurlijke geheimhoudingsplicht en/of het notariële ambtsgeheim, alsmede de werking van het wettelijk verschoningsrecht voor vertrouwensberoepen besproken. Dit gebeurt mede aan de hand van tuchtrechtspraak, strafrechtelijke en civielrechtelijke jurisprudentie. Veel praktijksituaties komen aan bod. Ook is ruimte voor het bespreken van eigen ervaringen en dilemma’s van de deelnemers.

Basistraining Wwft voor advocaten
2 uur
2 opleidingspunten

Doelgroep
Advocaten en alle ondersteunende medewerkers van het advocatenkantoor die betrokken zijn bij de praktijk.

Niveau
Basis

Doelstelling
Door de positie van de advocaat binnen het financiële stelsel wordt verwacht dat hij, in elke zaak waarin de Wwft van toepassing is, een poortwachtersrol vervult in het kader van de Wwft. Tijdens deze cursus zullen wij bespreken wat iedere advocaat en een iedereen die werkzaam is op een advocatenkantoor en betrokken is bij de praktijk moet weten over Wwft om zijn/haar plichten in voldoende mate en tijdig te kunnen herkennen. De cursus heeft een interactief karakter, waardoor alle deelnemers actief bezig zijn met de leerstof. Het is de bedoeling dat alle deelnemers na afloop van de cursus op de hoogte zijn van het doel van de Wwft, het normenkader en de verplichtingen uit de Wwft: niet alleen risicomanagement, cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties, maar ook de inrichting van het toezicht op de advocatuur en de actuele jurisprudentie en (tucht)rechtspraak komen aan bod.

Let op: advocaten dienen elke 2 jaar een WWFT-cursus te volgen en dienen het al dan niet voldoen hieraan jaarlijks in de CCV-opgave te vermelden.