Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden TACT Advocaten

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan TACT Advocaten (“TACT Advocaten”).

2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan TACT Advocaten te zijn gegeven,en niet aan een aan TACT Advocaten verbonden (rechts)persoon. Dat geldt ook als het de bedoeling van partijen is dat een opdracht zal worden uitgevoerd door een bepaalde aan TACT Advocaten verbonden (rechts)persoon. De werking van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Onder aan TACT Advocaten verbonden (rechts)personen worden mede begrepen huidige of voormalige aandeelhouders of werknemers van TACT Advocaten.

3. Iedere aansprakelijkheid van TACT Advocaten, de met haar verbonden personen en alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de voor TACT Advocaten gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico onder die verzekering(en). De verzekerde som onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van TACT Advocaten bedraagt – inclusief het toepasselijke eigen risico – maximaal EUR 1.000.000 per aanspraak.

4. Een aanspraak tegen een in het vorige artikel genoemde persoon vervalt in ieder geval, indien TACT Advocaten niet binnen één jaar na de dag van de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

5. Indien TACT Advocaten aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dat geval wordt uitgekeerd onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van TACT Advocaten, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.

6. Indien om welke reden dan ook de bovengenoemde verzekeringen geen aanspraak geven op een uitkering, dan is de aansprakelijkheid van TACT Advocaten beperkt tot het in het kader van de opdracht door de cliënt betaalde honorarium, met een maximum van EUR 10.000.

7. De opdrachtgever vrijwaart TACT Advocaten van enige vordering van een derde die volgt uit of verband houdt met de opdracht of de werkzaamheden, behalve wanneer een dergelijke vordering het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van TACT Advocaten. Deze vrijwaring omvat tevens eventuele kosten van juridische bijstand of verdediging.

8. Indien TACT Advocaten bij de uitvoering van een opdracht een niet aan haar verbonden persoon inschakelt, dan is TACT Advocaten tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze persoon worden gemaakt. Indien een dergelijke door TACT Advocaten ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, heeft TACT Advocaten de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

9. Tenzij anders overeengekomen, zal honorarium in rekening worden gebracht op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met door TACT Advocaten vast te stellen uurtarieven. Door TACT Advocaten ten behoeve van de cliënt betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW en enige belasting, toeslag of vergelijkbare verhoging die de opdrachtgever of TACT Advocaten op basis van de toepasselijke regelgeving verplicht is te betalen of TACT Advocaten verplicht is in rekening te brengen. TACT Advocaten brengt in beginsel maandelijks werkzaamheden in rekening.

10. Niet alleen TACT Advocaten maar ook iedere aan TACT Advocaten verbonden of vroeger verbonden (rechts)persoon en hun rechtsopvolgers kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

11. TACT Advocaten is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten onder omstandigheden vast te stellen en ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden. Opdrachtgever stemt hiermee in.

12. Op de rechtsverhouding tussen TACT Advocaten en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Amsterdam is exclusief bevoegd in eerste instantie kennis te nemen van een geschil tussen TACT Advocaten en opdrachtgever.

13. Op werkzaamheden van TACT Advocaten is de klachtenregeling van TACTAdvocaten van toepassing, zie www.tactadvocaten.nl.

14. Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse versie. De Nederlandse versie is leidend.

TACT Advocaten is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 76024458.

Download onze algemene voorwaarden