Praktische informatie

NOvA
De advocaten van TACT Advocaten zijn allen ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag; tel.: 070 335 3535;  info@advocatenorde.nl.

Handelsregister
TACT Advocaten is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76024458.

BTW nummer
BTW nummer: NL860482170B01

Geen derdengeldenrekening
Ons kantoor beschikt niet over een stichting derdengelden.

Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en forumkeuze
Op alle rechtsverhoudingen zijn de Algemene Voorwaarden van TACT Advocaten van toepassing, die te vinden zijn op deze website en op verzoek worden toegezonden. De Algemene Voorwaarden bevatten aansprakelijkheid beperkende bepalingen. De genoemde rechtsverhoudingen worden beheerst door Nederlands recht en geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
De advocaten van TACT Advocaten hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering via Aon Professional Services die voldoet aan de eisen van hun beroepsorganisatie. Informatie over onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering is beschikbaar en opvraagbaar voor onze cliënten.

Ethische en professionele standaarden
TACT Advocaten houdt zich aan de hoogste ethische en professionele standaarden. Deze zijn van toepassing op al onze mensen, ongeacht hun rol. De mensen achter TACT Advocaten dienen professioneel en in overeenstemming met de geldende wetten en regels te handelen, waaronder begrepen de Advocatenwet en de Gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze ethische en professionele standaarden houden onder meer het volgende in: i) integer, professioneel en eerlijk handelen, ii) handelen in het belang van elke cliënt, waaronder tevens verstaan het verlenen van kwalitatieve dienstverlening; handhaving van de rechtstaat en een goede rechtsbedeling; iii) zich gedragen op een wijze die het vertrouwen die het publiek in de juridische dienstverlening heeft, in stand houdt; handhaving van onze onafhankelijkheid en iv) het voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling.