Guus Stille

Guus Stille is sinds het voorjaar van 2021 als adviseur aan TACT Advocaten verbonden. Daarvoor is hij werkzaam geweest in het notariaat, in de rechtswetenschap en in de rechterlijke macht in verschillende functies.

Van april 1975 tot september 1988 was Guus hoofd van het wetenschappelijk bureau van de Koninklijke Notariële Broederschap te ‘s-Gravenhage. Van 1 januari 1981 tot en met 31 december 2010 was hij ook directeur van de Stichting Internationaal Juridisch Instituut te ‘s-Gravenhage. In juli 1986 promoveerde Guus bij prof. mr A.G. Lubbers aan de UvA. Van september 1988 tot eind 1996 was hij raadsheer in het gerechtshof te Amsterdam, in welk hof hij sedertdien raadsheer-plaatsvervanger tot 1 september 2014 was, in het bijzonder als voorzitter-plv van de notariskamer van het gerechtshof Amsterdam. Per 1 januari 1997 werd Guus benoemd tot gewoon hoogleraar notariaat en personen- en familierecht aan de Universiteit Utrecht, welke functie hij per 1 september 2002 verruilde voor het ambt van raadsheer in het gerechtshof te ‘s-Gravenhage. Van dat hof was Guus per 1 oktober 2003 vicepresident/senior-raadsheer tot 1 september 2014.

Van medio 1997 tot 2002 was hij Bijzonder Griffier voor Boek 4 nieuw BW (erfrecht) en voor de herziening van het huwelijksvermogensrecht, van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Sinds 2003 was prof. Stille – eerst (2003) als gasthoogleraar en sinds juni 2006 als bijzonder hoogleraar – tevens werkzaam aan de UvA in de notariële opleiding. Hij bekleedde bovendien tal van bestuurs- en toezichthoudende functies.

De diverse publicaties van Guus liggen op het terrein van het notariële recht, in het bijzonder het (notariële) familie- en erfrecht, het notariële tuchtrecht, het verenigingen- en stichtingenrecht en het internationaal privaatrecht. Guus is sinds jaren docent aan de Grotiusacademie te Nijmegen voor het onderdeel internationaal privaatrecht bij de opleiding Estate Planning, en hij was tot eind 2019 huis-docent bij het hof Den Haag. Bij datzelfde hof was hij met ingang van 1 september 2014 tot eind 2019 ook adviseur internationale kinderontvoeringen en internationaal privaatrecht. Zijn meest recente publicaties zijn: Erfrecht in het IPR, Boom Uitgevers, Den Haag, 2020 en De tot waarnemer benoemde kandidaat-notaris valt niet (meer) onder het notariële tuchtrecht en toezicht (WPNR 7270 (2020), samen met P. Blokland).